Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm Nhìn:

SWIT trở thành tổ chức giáo dục dẫn đầu về chất lượng, góp phần tác động tích cực vào sự
thịnh vượng của Việt Nam nói riêng và sự tiến bộ của nhân loại nói chung.

Sứ mệnh:

SWIT phụng sự sứ mệnh giáo dục chân chính, thượng tôn lương tri, tín nghĩa và phẩm giá
của con người.

Giá trị cốt lõi:

Đại Nghĩa và Trí Nhân là cốt lõi của SWIT.
Noi theo lời cụ Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo:

“Đem Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Lấy Trí Nhân để thay cường bạo”.

SWIT Official Trailer