Chúng tôi là ai

WSI là thương hiệu được đầu tư, phát triển và sở hữu bởi công ty Đầu Tư NTPG.

Công ty Đầu Tư NPTG chuyên về vốn cổ phần, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong gian lao
của tuổi trẻ Việt với niềm tin mãnh liệt vào ước mơ chấn hưng đất nước.

NPTGSWIT là vun đúc từ bao mồ hôi, nước mắt và trí lực của những người Việt có tấm
lòng son sắt và ý chí vượt khó.

SWIT là thương hiệu giáo dục hướng đến toàn thể quốc dân. SWIT minh chứng chân giá tri
bằng những nhân chứng sống, những câu chuyện thành công “Người Thực Việc Thực”
của những gia đình bình dị, trí thức đã và đang tin tưởng mô hình giáo dục của SWIT.

Nước Nam không bao giờ thiếu Hào Kiệt!

SWIT Official Trailer