06/2020: We escaped- thử thách bản lĩnh nhà lãnh đạo